Sizi Arayalım

Hoş Geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim?

Takımımız Hazır

İletişime Geçin

Yasal Metinler

Etik Başvurusu Aydınlatma Metni

1.VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında şirketimiz Kronos Metal, veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir.
2.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
Kimlik Bilgisi (Adı, Soyadı), İletişim Bilgisi (Telefon, E-Posta, Adres, Cep Telefonu Numarası), Diğer (Görev, Birim, Bağlı Olduğu Üstü, Etik İhlali Konusu)

Yukarıdaki tabloda yer almakta olan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenecektir;

  • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
  • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, kanuni/idari düzenlemeler uyarınca hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
  • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / etik denetimi,
  • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
  • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi.

3.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI(KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILACAĞI)
başlıkta işlenmekte olduğu belirtilmiş olan kişisel verileriniz, yine aynı başlık altında yer alan veri işleme amaçları doğrultusunda ve bu amaçlarla sınırlı bir şekilde;

  • İlgili mevzuat hükümlerine istinaden denetim firmalarına, mali müşavirlere, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına (Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi),
  • Hizmet aldığımız hukuk bürolarına (Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi),
  • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına (Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, kanuni/idari düzenlemeler uyarınca hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi),

aktarılmaktadır.
4.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VERİ İŞLEME ŞARTI/HUKUKİ SEBEBİ
Kimlik Bilgisi (Adı, Soyadı) 6698 Sayılı Kanun’un 5. Maddesi uyarınca, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
İletişim Bilgisi (Telefon, E-Posta, Adres, Cep Telefonu Numarası)
Diğer (Görev, Birim, Üstü, Etik İhlali Konusu)

Kişisel verileriniz, etik ihlali bildirim formu, tedarikçiler ve iş ortaklarımızdan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler, çağrı merkezleri, ilgili birimlerde yüz yüze veya diğer iletişim kanallarıyla görüşmeler ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile toplanmakta ve 6698 sayılı kanunun 5. ve 6. maddelerinde yer alan veri işleme şartlarına dayanarak ve bu şartlara uygun şekilde işlenmektedir.

5.İLGİLİ KİŞİLERİN 11. MADDEDE BELİRTİLEN HAKLARI
6698 sayılı Kanunun 11. maddesi gereğince her ilgili kişi; Şirketimizin yukarıda belirtilen adresine noter aracılığıyla göndereceği ihtarname ile veya kimlik ibraz ederek şahsen başvuru yöntemiyle başvuruda bulunarak;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Yukarıda belirtilen hakların kullanılacağı iletişim başvuru kanallarımız ve yöntem, internet sitemizde veri sorumlusuna başvuru formunda ayrıntılarıyla düzenlenmiştir. Tarafımıza iletilen başvurular, talebin niteliğine göre talebin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlandırılmaktadır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

KRONOS METAL Tic. ve San. A.Ş.

Yenilikçi ve Çözüm Odaklı İlkeleri Benimsiyoruz